Menu Zamknij

Elektrodejonizacja

Elektrodejonizacja wody (EDI) jest nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną technologią, pozwalającą uzyskiwać wodę zdemineralizowaną o bardzo wysokich parametrach jakościowych, która jest wymagana w energetyce oraz wielu dziedzinach przemysłu. Woda zdemineralizowana w procesie elektrodejonizacji jest używana głównie w szpitalach, przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, jako woda zasilająca dla wysokociśnieniowych kotłów parowych, a także dla przemysłu elektronicznego i sektora energetycznego.

Elektrodejonizacja stanowi kombinację dwóch metod uzdatniania wody: elektrodializy (ED) oraz demineralizacji na złożach jonitowych (DI). Połączenie to pozwoliło wyeliminować mankamenty obu procesów, a mianowicie wysokie zużycie energii elektrycznej w procesie elektrodializy oraz konieczność stosowania reagentów chemicznych oraz powstawanie agresywnych ścieków w przypadku demineralizacji jonitowej.

Oferowane przez nas urządzenia elektrodejonizacji wykorzystują specjalną żywicę jonowymienną, membrany selektywne oraz pole elektryczne do procesu ciągłego usuwania jonów z permeatu, tzn. wody wstępnie uzdatnionej w procesie odwróconej osmozy. Urządzenie elektrodejonizujące jest urządzeniem obniżającym przewodność wody po odwróconej osmozie do minimalnych poziomów, zależnych od jakości wody wejściowej.

Technologia EDI zapewnia samoistny, ciągły proces regeneracji bez użycia chemikaliów. Sprawność procesu elektrodejonizacji (stosunek strumienia wyjściowego do strumienia wejściowego) wynosi zwykle 90-95%. Koncentrat z EDI może być zawracany na wejście procesu uzdatniania lub przed odwróconą osmozą, albo odprowadzany do kanalizacji. Może też być wykorzystywany do inny celów. Jego jakość jest zwykle zbliżona do jakości wody przed osmozą.

Moduł EDI składa się z wielu komór rozdzielonych membranami kationo- i aniono-przepuszczalnymi w układzie spiralnym (obudowa cylindryczna). Woda wejściowa wchodzi do modułu i jest rozdzielana na komory permeatu i koncentratu. Pod wpływem pola elektrycznego jony z wody przepływającej przez komorę permeatu przechodzą przez membrany kationo- i aniono- przepuszczalne do komór koncentratu. Ponieważ woda w komorze permeatu zostaje pozbawiona innych jonów, dochodzi pod wpływem pola elektrycznego do elektrolizy wody, czyli rozpadu na jony wodoru H+ i grupy wodorotlenowe OH-, co z kolei zapewnia regenerację żywicy jonowymiennej.

Dostarczane przez nas urządzenia elektrodejonizujące są standardowo wyposażone w sterownik wraz z panelem operatorskim, urządzenia zasilające oraz aparaturę kontrolno-pomiarową do pomiaru takich wielkości jak ciśnienie, przewodność (urządzenie zewnętrzne) i przepływ.

Z uwagi na fakt, że proces elektrodejonizacji jest dość złożonym procesem i każdorazowo należy wykonać indywidualny dobór technologii, wszelkie dane techniczno-cenowe dostępne są na zapytanie.

elektrodejonizacja