Menu Zamknij

Demineralizacja wody – na czym polega?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na uzyskanie wysokiego stopnia czystości wody jest demineralizacja wody. Proces ten pozwala przygotować wodę, która znajduje swoje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, w tymi chociażby w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym. Doskonale sprawdza się również w branży elektronicznej i energetycznej oraz wszędzie tam, gdzie do odpowiedniego funkcjonowania urządzeń konieczna jest najwyższa czystość wody.

W skrócie demineralizacja to usunięcie soli z wody w następujących procesach:

  • odwrócona osmoza
  • uzdatnianie lub obróbka cieczy technologicznych
  • wymiana jonowa
  • destylacja

Stopień odsolenia mierzony jest wielkością przewodności elektrolitycznej wody, którą wyraża się w mikrosimensach [mS/cm]. 1 mS jest równy oporności 1 mln omów oraz zawartości 0,4 mg soli kuchennej w jednym litrze h2o. Urządzenia służące do odmineralizowania wody kontrolowane są za pomocą pomiaru przewodności uzdatnionej wody.

Demineralizacja techniką wymiany jonowej w układzie dwóch kolumn

Cząsteczki związków chemicznych (kwasy, sole i zasady) występują w roztworze wodnym w postaci zdysocjowanej, czyli w postaci kationów (+) oraz anionów (-).

Proces ten odbywa się w układzie dwóch kolumn. Jedna z nich wypełniona jest silnie kwasowym kationitem, który pracuje w cyklu wodorowym. Druga natomiast wypełniona zostaje silnie zasadowym anionitem, który z kolei pracuje w cyklu wodorotlenowym.

Wymiana jonowa polega na wymianie kationów na wodór (H+), natomiast anionów na grupę wodorotlenową (OH-). Proces ten zachodzi w równoważnych ilościach i jest odwracalny.

Wymiana jonowa na jonitach zachodzi zgodnie z poniższym schematem:

Na kationicie:

KtH + K+ = KtK + H+

Na anionicie:

AnOH + A- = AnA + OHA-

Kiedy odpowiednia ilość wody zostanie przepuszczona jonitowe złoża powinny być poddane regeneracji. Kationit regenerowany jest 6% roztworem HCl (kwas solny), a anionit 4,6% roztworem NaOH (wodorotlenek sodu). Reagenty gromadzi się w specjalnych zbiornikach. Mają stężenie: 33% – kwas solny, 42% – ług sodowy.

Należy pamiętać o tym, że popłuczyny po procesie regeneracji kationitu są silnie kwaśne (pH 1-2), a po regeneracji anionitu silnie zasadowe (pH 11-12). Dlatego też powinno się je gromadzić we wspólnym zbiorniku, aby doszło do ich neutralizacji. Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.